SlideShow Img 1SlideShow Img 1SlideShow Img 1SlideShow Img 1SlideShow Img 1

8 مارس ،روزی برای زنان جهان

وکالت در دعاوی بیمه (تصادفات و سوانح رانندگی)

هر شهروند حق دارد از مشاوره حقوقی یک وکیل دادگستری به طور مستمر برخوردار باشد و تحت هر شرایطی از دفاع یک وکیل دادگستری بهره مند باشد

وکیل خانواده

هر شهروند حق دارد از مشاوره حقوقی یک وکیل دادگستری به طور مستمر برخوردار باشد و تحت هر شرایطی از دفاع یک وکیل دادگستری بهره مند باشد

وکالت در دعاوی حقوقی

هر شهروند حق دارد از مشاوره حقوقی یک وکیل دادگستری به طور مستمر برخوردار باشد و تحت هر شرایطی از دفاع یک وکیل دادگستری بهره مند باشد

وکالت در امور کیفری

هر شهروند حق دارد از مشاوره حقوقی یک وکیل دادگستری به طور مستمر برخوردار باشد و تحت هر شرایطی از دفاع یک وکیل دادگستری بهره مند باشد

Pic

احسن حسن پور

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی